Niezbędne informacje o przetwarzaniu danych

 

W związku z podjęciem współpracy, realizując wynikające z umowy zobowiązanie, Colian sp. z o.o. niniejszym przekazuje informacje niezbędne do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec Strony umowy na podstawie art. 13 RODO oraz osób wskazanych (m.in. w umowie) do kontaktu/realizacji umowy tj. pracowników, podwykonawców, których dane osobowe są przekazywane przez Sprzedającego (art. 14 RODO).

Administrator danych

W związku z zawarciem umowy pomiędzy Colian sp. z o.o. (dalej COLIAN) a Sprzedającym, administratorem danych osób fizycznych będących stroną umowy lub wskazanych w komparycji oraz osób wskazanych do kontaktu, a także realizacji umowy jest COLIAN.

Dane kontaktowe Administratora: Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1. COLIAN zachęca do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: rodo@colian.com.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

COLIAN otrzymał dane osobowe strony umowy oraz dane osób wskazanych w komparycji, osób wskazanych do jej realizacji lub kontaktu od Sprzedającego.

Dane osobowe strony umowy oraz osób wskazanych w komparycji takie jak: imię i nazwisko, w niektórych przypadkach nazwa i dane działalności gospodarczej, a w przypadku osób wskazanych do realizacji umowy: stanowisko, numer telefon, adres e-mail, numer dowodu osobistego lub paszportu Colian przetwarza w celu realizacji umowy (art. 6 lit. b RODO). W określonych sytuacjach (np. w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenia) COLIAN przetwarzać będzie dane osobowe w uzasadnionym celu administratora (art. 6 lit f RODO).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje lub mogłoby to powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa dane.

COLIAN będzie przetwarzać dane przez okres do 6 lat od wykonania lub rozwiązania umowy. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Odbiorcy danych      

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym Urzędom Skarbowym, celem wykonania ciążących na Colian obowiązków. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą mieć również podmioty
i ich upoważnieni pracownicy dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, jak również podmiot i osoby świadczące usługi ochrony, podmioty audytorskie, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, w tym firmy transportowe oraz inne podmioty z Grupy Colian.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Nadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.