colian pl
https://colian.com/wp-content/uploads/Group-16323@2x.png ornament

Compliance
w Grupie Colian

Swoją działalność opieramy na modelu compliance, co w praktyce oznacza funkcjonowanie zgodne z istniejącymi przepisami prawnymi, procedurami i standardami, a także w oparciu o szeroko zakrojony system etyczny.

ornament ornament

Filary etycznego
postępowania

logo

Nasz cel

Sukces przedsiębiorstwa jako całości zależy od działań i postaw każdego pracownika oraz współpracownika. Podstawowymi ich obowiązkami, niezależnie od stanowiska i pełnionej roli, jest uczciwość w działaniu, przestrzeganie prawa, wewnętrznych regulacji oraz stosowanie się do przyjętych w Grupie Colian kluczowych wartości. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi, kontrahenci i dostawcy będą postępowali zgodnie z zasadami wskazanymi w Filarach Etycznego Postępowania. Filarami etycznego postępowania w Grupie Colian jest pięć wartości wskazanych powyżej. Nadają one kierunek wszystkim działaniom realizowanym w naszej organizacji oraz pomagają wyznaczać cele na przyszłość.

Mamy świadomość, że nasza działalność wywiera znaczący wpływ na otaczające nas środowisko i lokalną społeczność, dlatego nasze działania podporządkowane są prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny społecznie. Poprzez naszą postawę i wymogi stawiane kontrahentom w łańcuchu dostaw i w relacjach biznesowych, dbamy o minimalizację naszego negatywnego wpływu na prawa człowieka
i środowisko społeczne. W związku z powyższym dokonujemy ciągłej analizy i oceny ryzyka naszego wpływu na środowisko, a o podjętych krokach na bieżąco informujemy naszych konsumentów.

Szczególnej odpowiedzialności w przestrzeganiu i krzewieniu zasad wymagamy od Managerów. Rolą Managera jest wsparcie swojego zespołu oraz innych Managerów w ich przestrzeganiu. Osoby piastujące stanowiska kierownicze powinny pamiętać, że w Grupie Colian jesteśmy zorientowani na człowieka, chcemy umożliwić mu rozwój i stworzyć bezpieczne i otwarte środowisko pracy.

 

ornament ornament ornament

Procedura zgłaszania
nieprawidłowości i postępowania
ze zgłoszeniami w Grupie Colian

logo

Celem procedury zgłaszania nieprawidłowości i postępowania ze zgłoszeniami w Grupie Colian ( zwaną dalej Procedurą) jest określenie zasad zgłaszania nieprawidłowości oraz sposobu postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami, w tym kryteriów ich weryfikacji i trybu podejmowania ewentualnych działań wyjaśniających lub naprawczych, a także systematyzacja procesu gromadzenia i przechowywania informacji
o nieprawidłowościach występujących w toku działalności Grupy.

Procedura określa w szczególności:

a) zakres nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu,
b) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz zasady ochrony tych osób przed ewentualnymi działaniami odwetowymi,
c) kanały dokonywania zgłoszeń (przekazywania informacji o nieprawidłowościach),
d) zasady i tryb postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami, w tym w szczególności kryteria ich weryfikacji i przesłanki podejmowania działań wyjaśniających lub naprawczych,
e) zasady i tryb gromadzenia informacji o nieprawidłowościach oraz sposób ich przechowywania,
f) osoby odpowiedzialne w Grupie za gromadzenie, przechowywanie i analizowanie informacji o nieprawidłowościach,
g) zakres informacji gromadzonych w rejestrze oraz zasady raportowania o nieprawidłowościach.

ornament ornament

Polityka środowiskowa

logo

Polityka Środowiskowa

Naszym dążeniem jest osiągnięcie stanu, w którym działalność Colian sp. z o.o. nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo pragniemy angażować się w ochronę ekosystemu.

Zamierzamy to osiągnąć dzięki spełnianiu wymogów norm środowiskowych. Najważniejszym wyznacznikiem naszego działania jest ciągłe doskonalenie oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa z przestrzeganiem uregulowań prawnych dotyczących środowiska.

Zakres naszego oddziaływania na środowisko obejmuje:

Projektowanie, produkcję wyrobów cukierniczych, czekoladowych, napojów oraz konfekcjonowanie przypraw
i bakalii. Misją naszego Przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientowi wyrobu o najlepszej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego jego oddziaływania na środowisko.

Prowadzona działalność powoduje powstawanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, wód powierzchniowych. Dlatego też, firma zobowiązuje się do właściwego uregulowania tych aspektów, które mają znaczący wpływ na środowisko oraz ciągłej poprawy efektywności środowiskowej a także działań na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.

 

Przyjęta polityka środowiskowa pociąga za sobą konieczność realizacji następujących celów środowiskowych:

  • ograniczenie zagrożeń związanych z odprowadzaniem substancji niebezpiecznych ze ściekami – ciągłe dążenie do poprawy wymogów jakościowych ścieków odprowadzanych do kanalizacji
    miejskiej/ gminnej,
  • minimalizowanie wytwarzanych odpadów produkcyjnych,
  • dążenie do równoważenia i minimalizowania wykorzystywania mediów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego produktu gotowego,
  • ograniczanie oraz spełnianie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska dotyczących emisji,
  • pobór wody z własnych ujęć w ilości zapewniającej proces produkcyjny z zachowaniem minimalizacji zasobów naturalnych.
bottom-ornament

Masz pytania?

dot