colian pl
https://colian.com/wp-content/uploads/Group-16323@2x.png ornament

Compliance
w Grupie Colian

Swoją działalność opieramy na modelu compliance, co w praktyce oznacza funkcjonowanie zgodne z istniejącymi przepisami prawnymi, procedurami i standardami, a także w oparciu o szeroko zakrojony system etyczny.

ornament ornament

Filary etycznego
postępowania

logo

Nasz cel

Sukces firmy jako całości, zależy od działań i postaw każdego pracownika i współpracownika naszej organizacji. Uczciwość w działaniu, przestrzeganie prawa i przepisów oraz stosowanie się do filarów naszych wartości są podstawowymi obowiązkami pracowników i spółpracowników. Oczekujemy, że wszyscy Pracownicy i Współpracownicy przeczytają i zaakceptują Filary Etycznego Postępowania. Oczekujemy również, iż nasi partnerzy biznesowi, kontrahenci i dostawcy będą postępowali zgodnie z założeniami i zasadami wskazanymi w niniejszym dokumencie. Przestrzeganie zasad wskazanych poniżej jest obowiązkiem każdego pracownika i współpracownika, niezależnie od stanowiska i roli,
którą pełni w Grupie Colian.

Mamy świadomość, że nasza działalność wywiera znaczący wpływ na otaczające nas środowisko i lokalną społeczność, dlatego nasze działania podporządkowane są prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny społecznie. Poprzez naszą postawę i wymogi stawiane kontrahentom w łańcuchu dostaw i w relacjach biznesowych, dbamy o minimalizację naszego negatywnego wpływu na prawa człowieka
i środowisko społeczne. W związku z powyższym dokonujemy ciągłej analizy i oceny ryzyka naszego wpływu na środowisko, a o podjętych krokach na bieżąco informujemy naszych konsumentów.

Szczególnej odpowiedzialności w przestrzeganiu i krzewieniu zasad wymagamy od Managerów. Rolą Managera jest wsparcie swojego zespołu oraz innych Managerów w ich przestrzeganiu. Osoby piastujące stanowiska kierownicze powinny pamiętać, że w Grupie Colian jesteśmy zorientowani na człowieka, chcemy umożliwić mu rozwój i stworzyć bezpieczne i otwarte środowisko pracy.

Naszymi filarami jest pięć wartości, które nadają kierunek wszystkim naszym działaniom i pomagają nam wyznaczać cele na przyszłość.

ornament ornament ornament

Procedura zgłaszania
nieprawidłowości i postępowania
ze zgłoszeniami w Grupie Colian

logo

Celem procedury zgłaszania nieprawidłowości i postępowania ze zgłoszeniami w Grupie Colian ( zwaną dalej Procedurą) jest określenie zasad zgłaszania nieprawidłowości oraz sposobu postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami, w tym kryteriów ich weryfikacji i trybu podejmowania ewentualnych działań wyjaśniających lub naprawczych, a także systematyzacja procesu gromadzenia i przechowywania informacji
o nieprawidłowościach występujących w toku działalności Grupy.

Procedura określa w szczególności:

a) zakres nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu,
b) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz zasady ochrony tych osób przed ewentualnymi działaniami odwetowymi,
c) kanały dokonywania zgłoszeń (przekazywania informacji o nieprawidłowościach),
d) zasady i tryb postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami, w tym w szczególności kryteria ich weryfikacji i przesłanki podejmowania działań wyjaśniających lub naprawczych,
e) zasady i tryb gromadzenia informacji o nieprawidłowościach oraz sposób ich przechowywania,
f) osoby odpowiedzialne w Grupie za gromadzenie, przechowywanie i analizowanie informacji o nieprawidłowościach,
g) zakres informacji gromadzonych w rejestrze oraz zasady raportowania o nieprawidłowościach.

bottom-ornament

Masz pytania?

dot